Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden consumenten van Hawk Commerce B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de

Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371716.

Definities

- Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Momento Giftbox die de Giftbox accepteren als betaalmiddel voor het arrangement dat op de betreffende Giftbox wordt vermeld (zoals wellnesscentra, hotels en restaurants, afhankelijk van de Giftbox).

De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.


- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
- Momento Giftbox: handelsnaam van Blackhawk Network B.V.

- Giftbox: de giftbox die uitgegeven wordt door Momento Giftbox en die aan de Houder ervan het recht geeft op het arrangement dat op de giftbox staat vermeld, bij één van de Acceptanten.

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

- Houder: een Consument die tevens houder is van een Momento Giftbox.

- Overeenkomst op afstand: de verkoopovereenkomst die online wordt gesloten tussen de Houder en een Verkoopkanaal.

- Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Giftboxen.

- Website: www.momentogiftbox.nl.

1. Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Momento Giftbox en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Momento Giftbox.1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door de koop van de Giftbox in de winkel (op welke Giftbox naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen), dan wel, door op de Website een Giftbox te kopen en expliciet de Algemene Voorwaarden te accepteren. De algemene voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Giftbox verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.5): door aanvaarding van de Giftbox, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.1.3 Indien mogelijk, worden de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand gesteld voordat er een koopovereenkomst tussen de Consument en een Verkoopkanaal tot stand is gekomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Giftbox.1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

2. Koop en gebruik van de giftbox

2.1 Momento Giftbox biedt via verscheidene Verkoopkanalen de Giftboxen aan Consumenten aan. De Giftbox kan door de Consument bij de Verkoopkanalen gekocht worden voor de prijs vermeld op de Giftbox. Indien de Giftbox op de website wordt gekocht, worden additionele verzendkosten gerekend voor het toesturen van de cadeaukaart. U ontvangt géén Giftbox, alleen de cadeaukaart.2.2 Elke Giftbox heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij één van de Acceptanten. Een Giftbox geeft het recht op het arrangement dat vermeld staat op de Giftbox bij een Acceptant, met dien verstande dat de inhoud van het arrangement per Acceptant kan verschillen en ongeacht of de prijs die de Acceptant normaliter voor het desbetreffende arrangement rekent hoger of lager is dan de waarde die op de Giftbox staat. De Giftbox geeft het recht op een arrangement en niet op het vrijelijk besteden van een geldbedrag.2.3 De Giftbox kan worden verzilverd op een dag en tijdstip naar keuze, bij voldoende beschikbaarheid, bij een Acceptant. Consument dient te allen tijde vooraf bij Acceptant te hebben gereserveerd en hierbij aan te hebben vermeld gebruik te willen maken van een Momento Giftbox. 2.4 Onmiddellijk na het moment dat een Acceptant de Giftbox van de Houder heeft verzilverd, eindigt de rechtsbetrekking tussen de Houder en Momento Giftbox en ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en Acceptant (zie verder artikel 8.2).2.5 De Giftbox is niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Giftbox “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

3. Persoonsgegevens online koop

Indien de Consument via de Website een Giftbox koopt, dient hij persoonsgegevens op te geven aan Momento Giftbox voor het toesturen van de Giftbox (zoals NAW gegevens). Momento Giftbox zal deze gegevens tevens voor marketing en promoties gebruiken. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website.

4. Geldigheid

4.1 De Giftbox is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Giftbox niet meer te verzilveren. Momento Giftbox behoudt zich het recht voor om de verlopen Giftbox te blokkeren. 

4.2 Op speciale actie Giftboxen kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

5. Prijzen en retour

5.1 De prijzen op de Giftbox zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het arrangement dat hierop vermeld staat. Op de Giftbox is geen btw van toepassing.5.2 Momento Giftbox neemt geen Giftboxen retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.5.3 Het is niet mogelijk om een Giftbox bij een Acceptant in te leveren voor een ander arrangement dan vermeld staat op de Giftbox of voor enig ander product.5.4 Het is niet mogelijk om een Giftbox geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

6. Herroepingsrecht/retourrecht bij online aankoop

6.1 Indien de Giftbox op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Giftbox te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Giftbox. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).6.2 Vanaf de dag dat Momento Giftbox de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Giftbox te retourneren aan Momento Giftbox naar het volgende adres: Momento Giftbox, t.a.v. afdeling Retour, Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam.6.3 Vanaf de dag dat Momento Giftbox de herroeping heeft ontvangen, heeft Momento Giftbox 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Momento Giftbox betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.6.4 Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Giftbox zichtbaar heeft gemaakt.

7. Verlies

7.1 De Houder dient de Giftbox zorgvuldig te bewaren.7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Giftbox waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Momento Giftbox niet aansprakelijk. Momento Giftbox zal geen nieuwe Giftbox aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Giftbox in welke vorm dan ook vergoeden.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Momento Giftbox is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Momento Giftbox onder toepassing van artikel 6:98 BW.8.2 Momento Giftbox aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het arrangement dat de Acceptant levert voor de verzilverde Giftbox dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.4).8.3 Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt Momento Giftbox geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Giftbox alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Giftbox.8.4 Momento Giftbox verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Giftbox. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.8.5 Momento Giftbox kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Giftbox en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.8.6 Momento Giftbox kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Momento Giftbox via de Website.8.7 De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Momento Giftbox aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.8.8 Momento Giftbox is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Momento Giftbox is het bedrag dat de Consument voor de Giftbox in het onderhavige geval heeft betaald.

9. Overmacht

In het geval van overmacht heeft Momento Giftbox het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Giftbox te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Giftbox op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Momento Giftbox toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

10. Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft Momento Giftbox het recht om naar eigen keuze, de koop van de Giftbox te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Giftbox op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Momento Giftbox toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

11. Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Giftbox kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Momento Giftbox per e-mail: klantenservice@momentogiftbox.nl of telefonisch via: +31 (0)20-2293790 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur).

12. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website of van andere uitgaven van Momento Giftbox mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Momento Giftbox.

14. Eenzijdig wijzigingsbeding

Momento Giftbox behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 19 februari 2019. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.